Trường có 24 giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ, đủ số lượng giáo viên theo quy định, đội ngũ giáo viên nhà trường 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn trong đó có 75% đạt trên chuẩn, có hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ dân tộc phù hợp với địa bàn nhà trường và có kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật